Tạm dừng Hội thi tay nghề du lịch Việt Nam 2017

http://hta.org.vn/data/files/144.VITA.09.11.17%20vv%20tam%20dung%20Hoi%20thi%20tay%20nghe%20DLVN%202017_HHDL.pdf

Chủ đề liên quan